תקנון אתר 2Match

• הכניסה לאתר, קריאת המידע והשימוש במידע הכלול באתר מהווה הסכמה לתנאים המוגדרים

בתקנון אתר זה ובתנאי השימוש שלו.

• הניסוח של תקנון האתר מובא בלשון זכר, אך תוכן התקנון מיועד לשני המינים ולכל ישות משפטית.

• המידע המופיע באתר, כולל סימנים ושמות, הינו רכושה הבלעדי ומוגן בזכויות קניין רוחני של

מפעילת האתר והחברה.

• אין בכך כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר דרך הסכמים בין הצדדים.

• לשון התכנים והמידע המוצגים באתר (לרבות תיאורי משרות ותפקידים) מנוסחת לשם הנוחיות

בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד .

• דורשי עבודה ומעסיקים פוטנציאליים ("משתמשים") נדרשים כחלק מהשימוש באתר ובשירותי

החברה להעביר לחברה מידע דרך רשת האינטרנט. החברה תספק למשתמשים את המידע

הרלבנטי ותספק את השירות בהתאם לתנאי השימוש.

• המשתמשים באתר מצהירים בזאת כי קראו והסכימו לתנאי השימוש באתר וכי הם מוותרים על

זכויות משפטיות בהקשר לתנאי השימוש בתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את

תקנון האתר, לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

• החברה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה לשנות או להפסיק את מתן השירותים שהיא מספקת

או חלקים מהם. השינויים הללו יהיו בתוקף מיד עם מתן הודעה על כך דרך האתר עצמו או באמצעי

דיוור שונים.

• החברה רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר במקרים בהם עפ"י שיקול דעתה נוצרה

חריגה מתנאי השימוש באתר.

• משתמשים רשאים להוריד למחשב או מכשירי מדיה מידע אישי מאתר החברה, אך רק לשימוש

אישי ופרטי. חל איסור גורף ליצור מאגרי מידע אלקטרוניים או מודפסים מהמידע באתר החברה.

קיים איסור על המשתמש לעשות כל שימוש במידע מעבר לשימוש פרטי ואישי.

• לצרכי מתן או השלמת השירות, החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים

עפ"י שיקול דעתה המקצועי. המשתמש מסכים להעברת פרטים אלו מרצונו החופשי.

החברה תהיה רשאית לעשות במידע המועמד שימוש כדלקמן:

1. שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים של החברה ובין היתר לצורך יצירת קשר עם

המועמד, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות

הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.

2. העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות

בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתנאי השימוש הנ"ל;

3. העמדת מידע המועמד, לרשות צדדים שלישיים לצורך הצעתם לכם של משרות או מוצרים או

שירותים אשר מחבר הון אנושי בע"מ תהיה סבורה, כי עשוי להיות לכם עניין בהם.

משתמש/ת שאינו/ה מעוניין/ת בהעברת מידע המועמד לצדדים שלישיים כאמור לעיל, חייב/ת לשלוח

הודעה על כך בפרטיה הרישום / דואר אלקטרוני . אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש

חבר הון אנושי בע"מ במידע המועמד כמפורט לעיל.

• המידע האישי אודות משתמשים הרשום אצל החברה הוא הקובע והמחייב.

• המשתמש עושה שימוש באתר על אחריותו בלבד. המשתמש לא יתחזה לאדם אחר, לא יפר זכויות

יוצרים, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו. האתר והחברה המפעילה

אותו אינם אחראיים לנזק משפטי או כל נזק אחר שעשוי להיגרם למשתמש מחלק כלשהו של

שירותי החברה או השימוש באתר.

• בשום מקרה לא תחול על חברת 2Match, על כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר

באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, אלה הנובעים

מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת

להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר

ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין

אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו

הפסקת השימוש באתר.

• מובהר כי אין כאמור בתקנון/הסכם זה כדי לגרוע מהחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין

הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה.

• החברה נוקטת באמצעי זהירות ואבטחה נאותים לשמירת המידע באתר, המשתמש פוטר את

החברה מכל אחריות או חבות משפטית לאובדן מידע מהאתר. המשתמש מתחייב לפצות את

החברה או מי משלוחיה על כל נזק או הפסד שיגרמו לה מפאת הפרת תנאי השימוש באתר, כולל

תביעות משפטיות והוצאות קשורות.

• לחברה ולאתר אין כל אחריות לקישורים המופיעים באתר ולאתרים המופנים בקישורים אלו. שימוש

בקישורים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, המדגמים והסודות

המסחריים, הם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים.

• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר,

תמונות, טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

•אתר 2Match משתמש בשיווק מחדש עם Google Analytics כדי לפרסם ברשת האינטרנט.

•ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של אתר נישה באתרים ברחבי אינטרנט.

• אתר 2Match וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון

קובץ cookie של Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של

DoubleClick) ביחד, כדי ליידע, לבצע אופטימיזציה ולהציג מודעות על סמך הביקורים הקודמים של

גולשים באתר 2Match.